PHIM TƯ LIỆU: VIET LAO POWER NHỮNG CÔNG TRÌNH HỮU NGHỊ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TẬP 1: KHỞI ĐẦU HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG

 

TẬP 2: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN