ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Công ty cổ phần điện Việt Lào: 85% vốn điều lệ

 

2. Tổng công ty điện lực Lào: 15% vốn điều lệ