BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông ĐỖ ĐÌNH HIỆN

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

 

Ông HOÀNG MINH THUẬN

Chức vụ:  Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông PHÙNG MINH CHÀ

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông TRẦN HẢI QUANG

Chức vụ: Kế Toán trưởng