HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Đỗ Đình Hiện – Chủ tịch HĐQT

 

2. Ông Trương Lê Hoài Bảo – Thành viên HĐQT

 

3. Ông Lý Quang Thái – Thành viên HĐQT

 

4. Ông Duangsy PHALAYOK  – Thành viên HĐQT

 

5. Ông Daopheng SIMMAVONG SOUTHIVONG – Thành viên HĐQT