HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông ĐỖ ĐÌNH HIỆN

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

 

 

Ông PHÙNG MINH CHÀ

Chức vụ: Ủy viên

 

 

 

 

 

Ông HOÀNG ĐÌNH CHINH

Chức vụ: Ủy viên

 

 

 

 

 

Ông DUANGSY PHALANHOK

Chức vụ: Ủy viên

 

 

 

 

 

Ông TS OBOUNTHENE CHANSAMAY

Chức vụ: Ủy viên