BAN GIÁM ĐỐC

 

 

Ông PHẠM HOÀNG VIỆT

Chức vụ: Giám đốc
 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN TRỌNG LIỄU

Chức vụ:  Phó Giám đốc

 

 

 

Ông HÀ VĂN HƯỞNG

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

 

 

 

Ông TRẦN ĐỨC LƯỢNG

Chức vụ: Kế Toán trưởng