NHÂN LỰC

BÁO CÁO NHÂN LỰC
Đến ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

TT Trình độ chuyên môn Số lượng
  Tổng số 154
1 Thạc sỹ (Quản trị kinh doanh, cơ khí) 2
2 Kỹ sư điện 18
3 Kỹ sư xây dựng 10
4 Kỹ sư công nghệ 2
5 Kỹ sư thủy lợi 3
6 Kỹ sư cơ khí 5
7 Kỹ sư XD cầu đường 3
8 Kỹ sư trắc địa 3
9 Kỹ sư điều khiển và tự động hóa 1
10 Cử nhân công nghệ, tin học 2
11 Cử nhân tiếng Anh 2
12 Cử nhân Kinh tế, Kế toán 8
13 Bác sĩ 1
14 Cao đẳng điện, cơ khí 23
15 Trung cấp điện, cơ khí 18
16 Công nhân điện 45
17 Công nhân cơ giới (lái xe, lái máy ủi, xúc) 8