BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Lý Quang Thái – Trưởng Ban KS

 

2. Bà Phạm Thị Mai Ly – Thành viên BKS

 

3. Ông Kanthaneth Xaysompheng – Thành viên BKS