BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Trần Hải Quang – Trưởng Ban KS

 

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên BKS

 

3. Ông Kaikeo SAIGNASANE – Thành viên BKS