BAN KIỂM SOÁT

 

 

 

 

Ông  NGUYỄN MINH ĐỨC

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm Soát
 

 

 

 

Bà NGUYỄN HỒNG VÂN

Chức vụ:  Thành viên

 

 

Bà VŨ THỊ HIỀN THU

Chức vụ:  Thành viên