Hội đồng quản trị

Ông LÊ VĂN TỐN

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 

Ông KIM MẠNH HÀ

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
 

Ông ĐỖ ĐÌNH HIỆN

Chức vụ: Ủy viên HĐQT, TGĐ
 

Ông HOÀNG VĂN NGHIỆP

Chức vụ: Ủy viên HĐQT
 

 

 

Ông ĐINH VĂN DUẨN

Chức vụ: Ủy viên HĐQT
 

 

 

 

 

Ông VŨ TRÍ TUỆ

Chức vụ: Ủy viên HĐQT
 

 

 

 

Ông BÙI KHẮC SƠN

Chức vụ: Uỷ viên HĐQT