Nhân lực Xekaman 1

BÁO CÁO NHÂN LỰC
Đến ngày 29 tháng 12 năm 2017

TT Trình độ chuyên môn Số lượng
  Tổng số 202
1 Thạc sỹ (Kinh tế Xây dựng, Thủy lợi) 2
2 Kỹ sư điện 34
3 Kỹ sư xây dựng 8
4 Kỹ sư thủy lợi 6
5 Kỹ sư cầu đường 2
3 Kỹ sư cơ khí 6
4 Kỹ sư trắc địa 1
5 Kỹ sư địa chất 1
6 Kỹ sư công nghệ tự động hóa 5
7 Kỹ sư công trình giao thông 1
8 Cử nhân kinh tế 2
9 Cử nhân Kế toán, Ngân hàng 5
10 Cử nhân tiếng Anh 1
11 Cử nhân tiếng Lào 1
12 Cử nhân Quản trị kinh doanh 2
13 Cử nhân Quản trị nhân sự, Quản trị Văn phòng 3
14 Cử nhân báo chí 1
15 Bác sỹ 1
16 Cao đẳng điện, cơ khí 34
17 Trung cấp điện, cơ khí 30
18 Công nhân điện 46
19 Công nhân cơ giới 9
20 Công nhân sửa chữa ô tô 1