Nhân lực Xekaman 1

 

TT Trình độ chuyên môn Số lượng
  Tổng số 202
1 Thạc sỹ (Kinh tế Xây dựng, Thủy lợi) 02
2 Kỹ sư điện 34
3 Kỹ sư xây dựng 08
4 Kỹ sư thủy lợi 06
5 Kỹ sư cầu đường 02
6 Kỹ sư cơ khí 06
7 Kỹ sư trắc địa 01
8 Kỹ sư địa chất 01
9 Kỹ sư công nghệ tự động hóa 05
10 Kỹ sư công trình giao thông 01
11 Cử nhân kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh 09
12 Cử nhân tiếng Anh 01
13 Cử nhân tiếng Lào 01
14 Cử nhân Quản trị Nhân sự, Hành chính 03
15 Cử nhân Báo chí 01
16 Bác sỹ 01
17 Cao đẳng Điện, Cơ khí 34
18 Trung cấp Điện, Cơ khí 30
19 Công nhân Điện 46
20 Công nhân cơ giới 09
21 ông nhân Sửa chữa ô tô 01