HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1. Ông Đỗ Đình Hiện – Chủ tịch HĐQT

 

2. Ông Nguyễn Xuân Hiến – Thành viên HĐQT

 

3. Ông Cao Tuấn Hùng – Thành viên HĐQT

 

4.Ông Boun oum Syvanpheng – Thành viên HĐQT

 

5. Bà Vanida Savaddy – Thành viên HĐQT