HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông KIM MẠNH HÀ

Chức vụ:  Chủ tịch HĐQT

 

 

Ông ĐỖ ĐÌNH HIỆN

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

Ông PHẠM HOÀNG VIỆT

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc

 

 

 

Bà PHENGKHIEM XAYAKEO

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

 

 

Ông KHOUN BOUAPHENGCHAN

Chức vụ: Thành viên HĐQT