BAN GIÁM ĐỐC

 

 

Ông HOÀNG ĐÌNH CHINH

Chức vụ: Giám đốc

 

 

 

Ông NGUYỄN ĐỨC HIỂN

Chức vụ: Phó Giám đóc

 

 

 

Ông ĐINH THANH BÌNH

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

 

 

Ông PHẠM MINH QUYỀN

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

 

 

Ông ĐINH ĐỨC CHỈNH

Chức vụ: Kế toán trưởng