THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu CT01: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác tháo dỡ cầu tạm

Công ty TNHH Điện Xekaman 3 (XEKAMAN3) tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu CT01: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác tháo dỡ cầu tạm Công trình thủy điện Xekaman 3 .cụ thể như sau:

 1. Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 3
 2. Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 3
 3. Tên gói thầu: CT01: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác tháo dỡ cầu tạm
 4. Nguồn vốn: Vốn vay, vôn góp cổ đông và các nguồn vốn hợp pháp khác.
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;
 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
 8. Thời gian phát hành HSYC chào giá Từ  08 giờ 00 phút, ngày 25/10/2023  đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 28/10/2023.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2023.
 10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2023.
 11. Địa điểm phát hành HSYC chào giá và nhận HS chào giá:
 • Trực tiếp về địa chỉ: Trụ sở Công ty TNHH Điện Xekaman3: Km13-D4, Huyện Đắc Chưng, Tỉnh Sê Kông, Nước CHDCND Lào
 • Qua đường bưu điện: Hòm thư 02 Bưu điện Nam giang thị trấn Thạnh Mỹ - huyện Nam giang – Tỉnh quảng Nam.
 • Bản scan gửi qua Email: Xekaman3.ktvttb@gmail.com. Sdt người liên hệ: 0976449360 Mr Nguyễn Huy