CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

 

Ngày 14/6/2019, tại trụ sở Công ty, tầng 9, khu B, Tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019

Về công tác nhân sự, Đại hội đã thông qua phương án kiện toàn nhân sự và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

      1. Hội đồng quản trị Công ty:

          - Ông Hoàng Văn Nghiệp thôi là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

          - Ông Đinh Văn Duẩn thôi là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

          - Đại hội đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Đức Cử - Cử nhân kinh tế, là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

          - Đại hội đã nhất trí bầu Ông Phạm Đức Trọng - Cử nhân Luật, Thạc sỹ QTKD là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

       2. Ban kiểm soát Công ty:

          - Ông Kim Minh Tuấn thôi là Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

          - Bà Phan Thị Hạnh thôi là Thành viên Ban kiểm soát Công ty. 

          - Đại hội đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Thọ Phùng – Thạc sỹ QTKD là Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên, bao gồm:

 1. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sản suất kinh doanh và đầu tư năm 2018;
 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2019
 3. Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán của Công ty Mẹ - Công ty CP điện Việt Lào;
 4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;
 5. Một số nội dung tại Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
 6. Báo cáo chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Kế hoạch chi trả năm 2019;
 7. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
 8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức từ lợi nhuận của các năm 2016, 2017 và 2018;
 9. Điều chỉnh Vốn điều lệ Công ty;
 10.  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 11. Công tác chuẩn bị đầu tư dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Xekaman1;
 12. Công tác chuẩn bị đầu tư dự án truyền tải điện 500kV từ HATXAN (Attapeu Lào) đến Pleiku (Gia Lai Việt Nam);
 13. Nội dung hợp tác đầu tư Dự án thủy điện Sekong 3A+3B

Một số hình ảnh đại hội:

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thuật - P.QLKTCN VIETLAOPOWER