BAN KIỂM SOÁT

 

 

 

 

Ông  NGUYỄN THỌ PHÙNG

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm Soát
 

 

 

 

Bà NGUYỄN HỒNG VÂN

Chức vụ:  Thành viên

 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN NGỌC LONG

Chức vụ:  Thành viên