DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO

ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2019

Số TT

Tên cổ đông

Số Cổ phần

Giá trị Cổ phần (VNĐ)

Tỷ lệ (%)

1

Tổng công ty Sông Đà - CTCP

   109.765.805

1.097.658.050.909

35,11%

2

Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Xây dựng Việt Hà

      65.000.000

650.000.000.000

20,79%

3

TCT điện lực dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

      30.805.200

308.052.000.000

9,85%

4

Ngân hàng TMCP Bưu điện

Liên Việt

      30.000.000

300.000.000.000

9,60%

5

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn

      26.000.000

260.000.000.000

8,32%

6

Công ty TNHH Khải Hưng

      24.961.900

249.619.000.000

7,98%

7

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

      14.700.000

147.000.000.000

4,70%

8

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

        5.970.200

59.702.000.000

1,91%

9

Công ty TNHH điện Đại Hữu

        2.000.000

20.000.000.000

0,64%

10

Tổng công ty phát điện 3 – Công ty cổ phần

        1.960.000

19.600.000.000

0,63%

11

Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI

        1.490.300

14.903.000.000

0,48%

 

Tổng cộng

312.653.405

3.126.534.050.909

100%