Nhân lực

 

TT Trình độ chuyên môn Số lượng
  Tổng số 36
1 Tiến sỹ công trình thủy 01
2

Thạc sỹ (Xây dựng, Thủy lợi, Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh)

07
3 Kỹ sư xây dựng 05
4 Kỹ sư thủy lợi 04
5 Kỹ sư Kinh tế xây dựng 01
6 Kỹ sư cơ khí 01
7 Kỹ sư khoan, địa chất 02
8 Kỹ sư công nghệ thông tin 01
9 Kiến trúc sư 01
10 Cử nhân Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh 10
11 Cử nhân Luật 01
12 Cử nhân tiếng Anh 01