ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT Tên cổ đông Giá trị cổ phần
Số cổ phần
(triệu cổ phần)
Tỷ lệ %
  Tổng cộng               280.16           100.00
1 Tổng công ty Sông Đà                   109.77 39.18
2 Tổng công ty điện lực Dầu khí  Việt Nam                     30.81 11.00
3 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam                       5.97 2.13
4 Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI                       1.49 0.53
5 Tổng công ty Phát điện 3- EVN                       1.96 0.70
6 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt                     30.00 10.71
7 Công ty CP quản lý đầu tư xây dựng Việt Hà                     65.00 23.20
8 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai                     14.70 5.25
9 Công ty TNHH Khải Hưng                     18.46 6.59
10 Công ty TNHH điện Đại Hữu                        2.00 0.71