Hội đồng quản trị

 

Ông LÊ VĂN TỐN

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 

 

 

 

Ông NGUYỄN ĐỨC CỬ

Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐQT

 

 

Ông ĐỖ ĐÌNH HIỆN

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN TÙNG

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

 

Ông PHẠM ĐỨC TRỌNG

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

Ông VŨ TRÍ TUỆ

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

 

Ông BÙI KHẮC SƠN

Chức vụ: Thành viên HĐQT