HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO THỐNG NHẤT LỰA CHỌN NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY CON

 

Để kỷ niệm ngày truyền thống của Công ty Cổ phần Điện Việt Lào và các Công ty con, ngày 30/12/2019, tại Nghị quyết số 228/CT-HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Việt Lào đã thống nhất Ngày thành lập Công ty Cổ phần Điện Việt Lào và các Công ty con, cụ thể:

  • Ngày thành lập Công ty Cổ phần Điện Việt Lào là Ngày 12 tháng 3 năm 2003 - ngày họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất và thông qua Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN VIỆT – LÀO (nay là Công ty Cổ phần Điện Việt Lào)
  • Ngày thành lập Công ty TNHH điện Xekaman 3 là Ngày 28 tháng 12 năm 2005 - ngày Tổng công ty Điện lực Lào, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Việt – Lào ký kết Thỏa thuận cổ đông thành lập Công ty TNHH Điện Xekaman3.
  • Ngày thành lập Công ty TNHH điện Xekaman 1 là Ngày 21 tháng 5 năm 2010 - ngày Tổng công ty Điện lực Lào và Công ty Cổ phần Điện Việt – Lào ký kết Thỏa thuận cổ đông thành lập Công ty TNHH Điện Xekaman1 và là ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
  • Ngày thành lập Công ty TNHH Tòa nhà Điện Việt Lào là Ngày 28 tháng 7 năm 2008 - ngày Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Việt Lào phê duyệt Điều lệ, Mô hình tổ chức Công ty TNHH Tòa nhà Điện Việt Lào.

 

LÊ THỊ NHUNG - VIETLAOPOWER