CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

Ngày 18/6/2019, tại trụ sở Công ty, tầng 9, khu B, Tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên, bao gồm:

 1. Báo cáo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, Kế hoạch năm 20120:
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
 3. Sửa đổi Điều lệ Công ty
 4. Báo cáo Tài chính năm 2019 sau kiểm toán của Công ty Mẹ - CTCP Điện Việt Lào và Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2019.
 5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 6. Tờ trình Thực hiện trả nợ, thu xếp vốn năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
 8. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao năm 2019; Kế hoạch chi trả năm 2020 cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

 1. Ông Lê Văn Tốn thôi là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 2. Ông Nguyễn Văn Tùng thôi là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 • Đại hội đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Văn Sơn – Kỹ sư Hệ thống điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.
 • Đại hội đã nhất trí bầu Ông Kim Mạnh Hà – Kỹ sư Thủy điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Ông Nguyễn Đức Cử – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội

 

Phạm Ngọc Dũng  - VIETLAOPOWER