DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO

ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2018

STT Tên cổ đông Giá trị cổ phần
Số cổ phần
(triệu cổ phần)
Tỷ lệ %
  Tổng cộng               312.653           100.00
1 Tổng công ty Sông Đà - CTCP                   109.77 35.11
2 Tổng công ty điện lực Dầu khí  Việt Nam                     30.80 9.85
3 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam                       5.97 1.91
4 Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI                       1.49 0.48
5 Tổng công ty Phát điện 3- EVN                       1.96 0.63
6 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt                     30.00 9.60
7 Công ty CP quản lý đầu tư xây dựng Việt Hà                     65.00 20.79
8 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai                     14.70 4.70
9 Công ty TNHH Khải Hưng                     24.96 7.98
10 Công ty TNHH điện Đại Hữu                        2.00 0.60
11 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn          26.00 8.32