THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu số 3: Mua sắm dầu thủy lực dự phòng cho vận hành của hệ thống điều tốc, hệ thống dầu thủy lực cho khu vực đầu mối và dầu máy biến áp chính Công trình thủy điện Xekaman 3

Công ty TNHH Điện Xekaman 3 (XEKAMAN3) tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Gói thầu số 3: Mua sắm dầu thủy lực dự phòng cho vận hành của hệ thống điều tốc, hệ thống dầu thủy lực cho khu vực đầu mối và dầu máy biến áp chính Công trình thủy điện Xekaman 3 .cụ thể như sau:

 1. Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 3
 2. Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 3
 3. Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm dầu thủy lực dự phòng cho vận hành của hệ thống điều tốc, hệ thống dầu thủy lực cho khu vực đầu mối và dầu máy biến áp chính
 4. Nguồn vốn: Vốn vay, vôn góp cổ đông và các nguồn vốn hợp pháp khác.
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;
 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
 8. Thời gian phát hành HSYC chào giá Từ  16 giờ 00 phút, ngày 22/09/2023  đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 02/10/2023.
 9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2023.
 10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2023.
 11. Địa điểm phát hành HSYC chào giá và nhận HS chào giá:
 • Trực tiếp về địa chỉ: Trụ sở Công ty TNHH Điện Xekaman3: Km13-D4, Huyện Đắc Chưng, Tỉnh Sê Kông, Nước CHDCND Lào
 • Qua đường bưu điện: Hòm thư 02 Bưu điện Nam giang thị trấn Thạnh Mỹ - huyện Nam giang – Tỉnh quảng Nam.
 • Bản scan gửi qua Email: Xekaman3.ktvttb@gmail.com. Sdt người liên hệ: 0976449360 Mr Nguyễn Huy