KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ, KẾ HOẠCH THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI DỰ ÁN THỦY ĐIỆN XEKAMAN1

 

1. Kế hoạch Phát triển CD và dân tộc thiểu số (Bản Tiếng Việt)   Download

2. Kế hoạch Phát triển CD và dân tộc thiểu số (Bản Tiếng Anh)   Download

3. Kế hoạch Phát triển CD và dân tộc thiểu số (Bản Tiếng Lào)   Download

4. Kế hoạch của các bên liên quan (Bản Tiếng Việt)   Download

5. Kế hoạch của các bên liên quan (Bản Tiếng Anh)   Download

6. Kế hoạch của các bên liên quan (Bản Tiếng Lào)   Download

7. Kế hoạch hành động khắc phục MTXH (Bản Tiếng Việt)   Download

8. Kế hoạch hành động khắc phục MTXH (Bản Tiếng Anh)   Download

9. Kế hoạch hành động khắc phục MTXH (Bản Tiếng Lào)   Download