CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN 1
15.929

CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN 1

Đại hội đồng cổ đông ký kết Thỏa thuận cổ đông thành lập Công ty ngày 21 tháng 5 năm 2010 tại thủ đô Viêng-chăn, nước CHDCND Lào.

Xem chi tiết
CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN 3
12.780

CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN 3

Đại hội đồng cổ đông ký kết Thỏa thuận cổ đông thành lập Công ty ngày 28 tháng 12 năm 2005 tại thủ đô Viêng-chăn, nước CHDCND Lào.

Xem chi tiết
Công ty TNHH Tòa nhà điện Việt Lào
12.914

Công ty TNHH Tòa nhà điện Việt Lào

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0154/CT do Bộ Công nghiệp và Thương mại nước CHDCND Lào cấp ngày 05/6/2008

Xem chi tiết