THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

Click vào đây để tải về (Mẫu giấy UQ họp ĐHĐCĐ VLP Năm 2020)

Click vào đây để tải về (Thông báo mời họp)

Click vào đây để tải về (Điều lệ Công ty CP Điện Việt Lào)